Баланс за 2013 рік

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського                 обліку 25
Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство Буковинський центр реконструкції і розвитку за ЄДРПОУ 30352630
Територія Україна за КОАТУУ 7310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників 4 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн
Адреса м.Чернівці, вул.Е.Штейнбарга,23
1. Баланс Форма №1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 грудня 20 13 р.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 595,5 1003,7
первісна вартість 031 993,5 1479,7
знос 032 ( 398 ( 476 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 ( ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 595,5 1003,7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2,2
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 50,6 1077,1
в іноземній валюті 240 296,7 881,5
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 349,5 1958,60
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 945 2962,30
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 904,5 2822,2
Неоплачений капітал 360 ( ( )
Усього за розділом I 380 904,5 2822,2
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов’язання 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 40,5 140,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці 580
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 945 2962,3
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці 665
2. Звіт про фінансові результати
за рік 20 13 р.
Форм №2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 40
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020) 030 40
Інші операційні доходи 040 5833,1
Інші звичайні доходи 050 120,4
Надзвичайні доходи 060
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 5993,5
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080
Матеріальні затрати 090 ( ( )
Витрати на оплату праці 100 ( 341,4) ( )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 119,5) ( )
Амортизація 120 ( 78) ( )
Інші операційні витрати 130 ( 3536,9) ( )
у тому числі: 131 ( ( )
Собівартість реалізованих товарів 140 ( 100,9) ( )
Інші звичайні витрати 150 ( 3436) ( )
Надзвичайні витрати 160 ( ( )
Податок на прибуток 170 ( ( )
Разом витрати 180 ( 4075,8) ( )
Чистий прибуток (збиток) (070 – 180) 190 1917,7
Забезпечення матерального заохочення 195
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни ватрості поточних біологічних активів 201
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202
Керівник
Головний бухгалтер
The financial statements give a true and complete picture of the actual composition of assets and liabilities of the Bukovinian Centre for Development and Reconstruction, which corresponds to the data accounting for:
 Assets in the amount of – 2 962 300 UAH (278 935 EUR) of these fixed assets – 1003 700 (94510,35 EUR): cash – 1 958 600 (184 425,61 EUR) Other assets – 2200 UAH (213,59 UAH)
Liabilities in the amount of  2 962 300 UAH (278 935 EUR) out of which funds in equity – 2822200 UAH (265 743,88 EUR); payables 140 100 UAH (13 192,10 EUR).
Income received from various sources of financing (turnover) – 5 993 500 UAH (564 359,7 EUR) including, financing from the EU – 5 798 385,32 UAH (545 987,32 EUR).
Net Earnings for the 2013 are: 1 917 700 UAH (180 574,39 EUR)
several exchange rate 10,62
RECENT POSTS
Recent Comments
    Реклама

    Интернет реклама УБС