Буковинський центр реконструкції і розвитку

Баланс за 2014 рік

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського                 обліку 25
Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01
ПідприємствоБуковинський центр реконструкції і розвиткуза ЄДРПОУ30352630
ТериторіяУкраїназа КОАТУУ7310136300
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ
Орган державного управлінняза СПОДУ
Вид економічної діяльностіза КВЕД
Середня кількість працівників30Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн
Адресам.Чернівці, вул.Е.Штейнбарга,23
1. БалансФорма №1-мКод за ДКУД1801006
на31 грудня2014р.
АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
залишкова вартість0301003,71791,2
первісна вартість0311479,72367,6
знос032(476(576,4)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість035
первісна вартість036
накопичена амортизація037(()
Довгострокові фінансові інвестиції040
Інші необоротні активи070287,7
Усього за розділом I0801003,72078,9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100
Поточні біологічні активи110
Готова продукція130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість160
первісна вартість161
резерв сумнівних боргів162(()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом170
Інша поточна дебіторська заборгованість210
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті2301077,155,6
в іноземній валюті240881,5368,8
Інші оборотні активи250
Усього за розділом II2601958,6424,4
III. Витрати майбутніх періодів270
IV. Необоротні активи та групи вибуття275
Баланс2802962,32503,3
ПасивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал300
Додатковий капітал320
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3502822,21126,7
Неоплачений капітал360(()
Усього за розділом I3802822,21126,7
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування430
III. Довгострокові зобов’язання480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530140,1104,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом550
зі страхування570
з оплати праці580
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу605
Інші поточні зобов’язання610
Усього за розділом IV620104,1
V. Доходи майбутніх періодів6301272,5
Баланс6402962,32503,3
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці665
2. Звіт про фінансові результати
зарік2014р.
Форм №2-м
Код за ДКУД1801007
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01016,540
Непрямі податки та інші вирахування з доходу020(()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)03016,540
Інші операційні доходи0404106,35833,1
Інші звичайні доходи0501278,3120,4
Надзвичайні доходи060
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)0705401,15993,5
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції080
Матеріальні затрати090(()
Витрати на оплату праці100(2937,6)(341,4)
Відрахування на соціальні заходи110(1012,7)(119,5)
Амортизація120(100,4)(78)
Інші операційні витрати130()()
у тому числі:131(()
Собівартість реалізованих товарів140(149,3)(100,9)
Інші звичайні витрати150(2896,6)(3436)
Надзвичайні витрати160(()
Податок на прибуток170(()
Разом витрати180(7096,6)(4075,8)
Чистий прибуток (збиток) (070 – 180)190-1695,51917,7
Забезпечення матерального заохочення195
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни ватрості поточних біологічних активів201
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів202
Керівник
Головний бухгалтер
The financial statements give a true and complete picture of the actual composition of assets and liabilities of the Bukovinian Centre for Development and Reconstruction, which corresponds to the data accounting for:
 Assets in the amount of – 2 503 300 UAH (166 886 EUR) of these fixed assets – 2 078 900 (138593,33 EUR): cash – 424 400 (28 293,30 EUR)
Liabilities in the amount of  2 503 300 UAH (166 886 EUR) out of which funds in equity – 1 126 700 UAH (75 113,33 EUR); payables 104 100 UAH (6 940,00 EUR). deferred income 1 272 500 UAH (84 833,33 EUR)
Income received from various sources of financing (turnover) – 5 401 100 UAH (360 073,33 EUR) including, financing from the EU – 4 199 400 UAH (279 960 EUR).
several exchange rate 15,00