Баланс за 2015 рік

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського                 обліку 25
Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство Буковинський центр реконструкції і розвитку за ЄДРПОУ 30352630
Територія Україна за КОАТУУ 7310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників 30 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн
Адреса м.Чернівці, вул.Е.Штейнбарга,23
1. Баланс Форма №1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 грудня 20 15 р.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1791,2 1612,1
первісна вартість 031 2367,6 2421,2
знос 032 ( 576,4 ( 809,1 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 ( ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070 287,7
Усього за розділом I 080 2078,9 1612,1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 55,6 715,1
в іноземній валюті 240 368,8
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 424,4 715,1
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 2503,3 2327,2
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1126,7 1951,1
Неоплачений капітал 360 ( ( )
Усього за розділом I 380 1126,7 1951,1
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов’язання 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 104,1 376,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці 580
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620 104,1 376,1
V. Доходи майбутніх періодів 630 1272,5
Баланс 640 2503,3 2327,2
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці 665
2. Звіт про фінансові результати
за рік 20 15 р.
Форм №2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 16,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020) 030 0 16,5
Інші операційні доходи 040 5704,5 4106,3
Інші звичайні доходи 050 1868,1 1278,3
Надзвичайні доходи 060
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 7572,6 5401,1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080
Матеріальні затрати 090 ( ( )
Витрати на оплату праці 100 ( 1949,9 ) ( 2937,6) )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 676,6 ) ( 1012,7) )
Амортизація 120 ( 232,7) ( 100,4) )
Інші операційні витрати 130 ( ) ( ) )
у тому числі: 131 ( ( )
Собівартість реалізованих товарів 140 ( ( 149,3) )
Інші звичайні витрати 150 ( 3889) ( 2896,6) )
Надзвичайні витрати 160 ( ( )
Податок на прибуток 170 ( ( )
Разом витрати 180 ( 6748,2) ( 7096,6) )
Чистий прибуток (збиток) (070 – 180) 190 824,4 -1695,5
Забезпечення матерального заохочення 195
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни ватрості поточних біологічних активів 201
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202
Керівник
Головний бухгалтер
The financial statements give a true and complete picture of the actual composition of assets and liabilities of the Bukovinian Centre for Development and Reconstruction, which corresponds to the data accounting for:
 Assets in the amount of – 2 327 200 UAH (96 966 EUR) of these fixed assets – 1 612 100 (67 170,83 EUR): cash – 715 100 (29 795,83 EUR)
Liabilities in the amount of  2 327 200 UAH (96 966 EUR) out of which funds in equity – 1 951 100 UAH (81 295,83 EUR); payables 376 100 UAH (15 670,83 EUR).
Income received from various sources of financing (turnover) – 7 572 600 UAH (315 515 EUR) including, financing from the EU – 5 704 500 UAH ( 237 687,50 EUR).
several exchange rate 24,00
RECENT POSTS
Recent Comments
    Реклама

    Интернет реклама УБС